Minddistrict

Licentieovereenkomst Behandelkamer

PARTIJEN:

I. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MINDDISTRICT B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Jan Evertsenstraat 749, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.H.G. Willems, hierna te noemen "Minddistrict";

II. De organisatie, niet handelend als consument doch als professionele zakelijke partij, waarvan de naam en overige gegevens zijn opgenomen onder "bijlage 1 organisatie contact gegevens", hierna te noemen "Licentienemer";

Minddistrict en Licentienemer hierna afzonderlijk aan te duiden als "Partij" en gezamenlijk als "Partijen".

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

A. Minddistrict een e-health Behandelkamer voor gezondheidszorg heeft ontwikkeld alsmede Content, communicatiemogelijkheden, functionaliteiten en informatie die daarin beschikbaar kunnen worden gemaakt;

B. Licentienemer een professionele organisatie is die gezondheidszorg biedt aan haar cliënten;

C. Licentienemer de gezondheidszorg en diensten die zij aan haar cliënten levert wenst te digitaliseren, zodat Licentienemer haar diensten ook middels communicatiemiddelen op moderne en efficiënte wijze kan aanbieden;

D. Gelet de in C genoemde doeleinden Licentienemer een Behandelkamer met nader overeen te komen Content van Minddistrict in licentie wenst te verkrijgen alsmede de daarbij behorende ondersteunende Diensten van Minddistrict wenst af te nemen;

E. Minddistrict bereid is Licentienemer de gevraagde licentie en Diensten te verlenen, en Partijen de afspraken daarover middels deze Overeenkomst wensen vast te leggen;

KOMEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN:

 1. Definities
  • 1.1. In deze Overeenkomst hebben de met hoofdletters aangeduide begrippen de volgende betekenis:
  • 1.2. Behandelkamer: de Behandelkamer, bestaande uit programmatuur zoals deze door Minddistrict voor bepaalde tijd via internet wordt aangeboden, binnen welke besloten omgeving Licentienemer in contact kan treden met de Cliënt en digitaal zorg kan aanbieden.
  • 1.3. Cliënt: de natuurlijke persoon die de Behandelkamer en/of de Content gebruikt in het kader van een behandeling van geestelijke gezondheidszorg onder begeleiding van Licentienemer.
  • 1.4. Cliëntgegevens: gegevens die betrekking hebben op een Cliënt welke zijn vervaardigd in of ontstaan door het gebruik van de Behandelkamer en/of de Content. Cliëntgegevens zijn alleen persoonsgegevens als zij direct en eenvoudig herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
  • 1.5. Content: informatie in de breedste zin van het woord, zoals doch niet uitsluitend vragenlijsten, dagboeken, ondersteunende informatie zoals video’s, foto’s en illustraties, van welke informatie Minddistrict de eigendomsrechten heeft of Mindistrict heeft, of daartoe de rechten verkregen van derden, welke is opgenomen in de Behandelkamer.
  • 1.6. Diensten: de door Minddistrict aan Licentienemer geleverde diensten, waaronder mede doch niet uitsluitend kan worden begrepen ondersteuning, onderhoud, consultancywerkzaamheden en ontwikkeling van Nieuwe Content.
  • 1.7. Gebruiker: enig persoon die namens de Licentienemer toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Behandelkamer en/of de Content zoals Cliënten, behandelaren of personeel van Licentienemer.
  • 1.8. Licentienemer: rechtspersoon met wie deze Overeenkomst wordt aangegaan.
  • 1.9. Licentie: een door Minddistrict aan de Licentienemer geleverde licentie op het tijdelijk gebruik van de Behandelkamer en door Minddistrict bepaalde Content.
  • 1.10. Nieuwe Content: behandelprogramma’s, zelfzorgprogramma’s, voorlichting, tips, vragenlijsten en andere tools die op verzoek van Licentienemer door - - 1.11. Mindistrict worden ontwikkeld of aangeschaft en na goedkeuring van Minddistrict in de Behandelkamer worden opgenomen.
  • 1.12. Overeenkomst: deze overeenkomst van levering door Minddistrict van één of meer van de Producten of Diensten.
  • 1.13. Producten: de door Minddistrict in het kader van een Overeenkomst geleverde producten waaronder begrepen het Behandelkamer, de Content en bijbehorende software en indien van toepassing, hardware.
  • 1.14. Territorium: Nederland.
  • 1.15. Vertrouwelijke Informatie: alle door Minddistrict in het kader van een Overeenkomst aan Licentienemer verstrekte informatie, in het bijzonder de knowhow over de Behandelkamer, alle vormen van Content en verder alle zakelijke, wetenschappelijke of technische informatie, businessplannen en bedrijfsstrategieën, bedrijfsprocessen en -systemen, informatie betreffende werknemers, klanten en leveranciers, bedrijfsgeheimen, uitvindingen, ideeën, procedures, processen, formules, analyses en resultaten daarvan, alsmede alle gegevens waarvan Licentienemer wist of hoorde te weten dat deze door Minddistrict als Vertrouwelijke Informatie wordt aangemerkt.
  • 1.16. WBP: de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Licentie
  • 2.1. Minddistrict verleent hierbij aan Licentienemer, en Licentienemer aanvaardt van Minddistrict, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst binnen het Territorium, een recht op toegang tot de Behandelkamer en een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Licentie.
  • 2.2. De Licentie geeft recht op het gebruik van alle onderdelen en functionaliteiten van de Behandelkamer en de Content, onder de voorwaarden zoals bepaald in de Overeenkomst en daarmee samenhangende bijlagen en/of voorwaarden.
  • 2.3. Het is Licentienemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Minddistrict sub-licenties te verlenen.
  • 2.4. Licentienemer blijft zelf geheel verantwoordelijk voor implementatie en exploitatie van de Licentie in diens eigen automatiseringsomgeving.
  • 2.5. De Licentie is beperkt tot een gebruiksrecht op de objectcode en omvat niet recht op of toegang tot de broncode. Het gebruiksrecht omvat enkel schriftelijk overeengekomen functionaliteit, hetgeen af kan wijken van de door Licentienemer beoogde, gewenste of vermoedde functionaliteit. Het gebruiksrecht omvat dus niet ongeschreven, impliciete of niet-overeengekomen functionaliteit.
 3. De Behandelkamer
  • 3.1. De Licentie stelt Licentienemer in staat aan via de Behandelkamer Content te aan te bieden ter ondersteuning bij het verlenen van zorg en diensten aan Cliënten. Het leveren van Content en de Behandelkamer of Diensten door Minddistrict als zodanig wordt door Partijen niet als zorgbehandeling of behandeladvies aangemerkt.
  • 3.2. Licentienemer kan via de Behandelkamer ook communiceren met Cliënten via een beveiligde videoverbinding, indien Licentienemer deze optie gekozen heeft en voor zover Licentienemer de daarbij behorende vergoedingen betaalt en blijft betalen.
  • 3.3. Licentienemer blijft zelf volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor het verlenen van zorg aan zijn Cliënten. Licentienemer erkent dat enkel hij en zijn behandelaren verantwoordelijk zijn voor de selectie en inzet van Content.
  • 3.4. Ter ondersteuning van het gebruik door Licentienemer van de Behandelkamer en de Content kan Minddistrict onder nader door Minddistrict te bepalen voorwaarden en vergoeding Producten en Diensten leveren.
  • 3.5. De Behandelkamer wordt geleverd door Minddistrict naar beste kunnen (commercially reasonable effort) op de door Minddistrict bepaalde wijze en staat (as-is) waarin de Behandelkamer zich bevindt. Hoewel Minddistrict zich inspant om een optimale en prettig werkende Behandelkamer te leveren, garandeert Minddistrict niet dat de Behandelkamer altijd foutloos of zonder onderbrekingen werkt. Minddistrict is bereid op verzoek van Licentienemer tegen aanvullende vergoeding een Service-Level agreement overeen te komen, waarin partijen afspraken maken over de kwaliteit van de dienstverlening, of bijvoorbeeld responstijden in geval van een storing of fout.
  • 3.6. Minddistrict is gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging Content, Cliëntgegevens of informatie in de Behandelkamer aan te passen of te verwijderen, voor onderhoud, of indien deze naar oordeel van Minddistrict inbreuk maakt of kan maken op rechten van Cliënten of derden, op grond van wettelijke of contractuele verplichting, deze fouten bevat, gevaarlijk is, of naar oordeel van Minddistrict niet (meer) in de Behandelkamer dient te worden aangeboden.
 4. De Content
  • 4.1. Uitsluitend Mindistrict bepaalt welke informatie en/of Content beschikbaar is in de Behandelkamer en is gerechtigd Content of delen daarvan aan te passen, toe te voegen of te verwijderen in kader van onderhoud of voor kwaliteitsverbetering. Minddistrict streeft ernaar Licentienemer over ingrijpende veranderingen in Content te informeren en zal op verzoek toelichten wat er gewijzigd of verwijderd is.
  • 4.2. Indien Licentienemer door derden ontwikkelde informatie opgenomen zou willen zien in het Behandelkamer, dan kan het daartoe een verzoek indienen bij Minddistrict. Minddistrict zal vervolgens bepalen of en wie de informatie of zal aankopen en onder welke voorwaarden deze middels de Behandelkamer ter beschikking zal stellen aan Licentienemer.
  • 4.3. Licentienemer kan Minddistrict voorts verzoeken Nieuwe Content voor zijn Behandelkamer te ontwikkelen voor de behandeling van de Cliënten van Licentienemer. Partijen treden in overleg voor bepaling van de prijs, inhoud van de behandeling en nadere voorwaarden van de ontwikkeling van deze Nieuwe Content.
  • 4.4. Zonder uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraken, berusten de rechten op Content en Nieuwe Content altijd bij Minddistrict.
 5. Prijzen en betalingen
  • 5.1. Licentienemer zal aan Minddistrict voor de Behandelkamer, Content en Diensten gefactureerde vergoedingen steeds binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen, in door Minddistrict aangegeven valuta (€), op de door Minddistrict bepaalde wijze van betaling.
  • 5.2. Tenzij anders aangegeven zijn de door Minddistrict gehanteerde prijzen exclusief btw en andere geldende heffingen van overheidswege. Licentienemer is gehouden de prijzen inclusief btw, andere heffingen en eventueel bijkomende kosten te voldoen.
  • 5.3. De prijzen van Producten en/of Diensten kunnen door Minddistrict jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden aan de hand van de consumenten prijsindex van het CBS.
  • 5.4. Minddistrict is gerechtigd haar prijzen (daaronder mede begrepen uurtarieven) van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen, Minddistrict deelt prijswijzigingen 30 kalenderdagen voor inwerkingtreding mede aan Licentienemer via de bij Minddistrict opgegeven contactgegevens, waarbij Minddistrict het communicatiemiddel kiest. Indien Licentienemer niet instemt met de gewijzigde prijs, is Licentienemer gerechtigd om schriftelijk de Overeenkomst op te zeggen binnen 30 dagen na verzending van voornoemde mededeling. Indien Minddistrict geen opzegging ontvangt binnen voornoemde termijn, wordt Licentienemer geacht in te hebben gestemd met de prijswijziging.
  • 5.5. Indien Licentienemer wenst dat Minddistrict Diensten verricht of goederen levert die niet (expliciet) onder deze Overeenkomst vallen, zal zij dit schriftelijk aan Minddistrict verzoeken. Minddistrict zal vervolgens een offerte opstellen, die pas zal worden uitgevoerd na schriftelijke aanvaarding daarvan door Licentienemer.
  • 5.6. Offertes en andere aanbiedingen van Minddistrict zijn herroepbaar en gelden 30 dagen, tenzij door Minddistrict in de betreffende Offerte of aanbieding schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en aanbiedingen van Minddistrict gaan steeds onder voorbehoud van drukfouten of verschrijvingen.
  • 5.7. Consultancywerkzaamheden, die niet op kantoor van Minddistrict worden verricht, worden in eenheden van 4 uur afgenomen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • 5.8. Indien voor een dienst geen specifieke afspraken zijn gemaakt, brengt Minddistrict de werkelijke tijd, in eenheden van 30 minuten per werknemer, in rekening voor het standaardtarief á €125,- per uur ex btw.
  • 5.9. Voor aanwezigheid van medewerkers op een andere locatie dan waar Minddistrict kantoor houdt, brengt Minddistrict reiskosten in rekening bij Licentienemer. Van de reistijd wordt 50% van het geldende uurtarief in rekening gebracht alsmede 19 cent per gereden kilometer met auto, ofwel de werkelijke reiskosten indien gereisd wordt met vliegtuig of openbaar vervoer. Minddistrict geeft desgewenst bij reizen vooraf een inschatting van de reiskosten die in rekening worden gebracht.
  • 5.10. Indien Minddistrict niet binnen 30 dagen na factuurdatum het volledige bedrag heeft ontvangen, raakt de Licentienemer van rechtswege zonder nadere kennisgeving in verzuim. Licentienemer is dan direct, in aanvulling op het openstaande bedrag, de wettelijke (cumulatieve) handelsrente over het gefactureerde bedrag verschuldigd aan Minddistrict, vermeerderd met de (buiten-) gerechtelijke kosten, terwijl Minddistrict gerechtigd is zijn werkzaamheden en leveringen op te schorten totdat Licentienemer geheel heeft voldaan aan zijn (betalings-) verplichtingen. Bij opschorting door Minddistrict is Licentienemer niet gerechtigd tot enige (schade-) vergoeding of nadeelcompensatie.
  • 5.11. De Licentienemer is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of klachten over de geleverde Behandelkamer of Diensten van Minddistrict schorten de (betalings-)verplichtingen van de Licentienemer niet op.
  • 5.12. Diensten op verzoek van de Licentienemer en/of opdrachten kunnen leiden tot meerwerk, en worden dan als zodanig aan de Licentienemer in rekening gebracht.
 6. Privacy & Data Processing
  • 6.1. Licentienemer is gehouden bij het gebruik van de Behandelkamer, de Content en alle informatie in de Behandelkamer om de privacy van haar Cliënten afdoende te beschermen door de lid 4 van dit artikel 6 genoemde maatregelen te treffen. Licentienemer draagt er voorts zorg voor dat haar Cliënten in kennis worden gesteld van de privacy- en gebruiksvoorwaarden van Minddistrict en deze zullen accepteren bij ingebruikname van de Behandelkamer.
  • 6.2. In kader met het bepaalde in 6.1 van deze Overeenkomst voorziet Licentienemer de Cliënt van de gevraagde en nodige informatie en wijst op het gegeven dat Minddistrict gegevens enkel verwerkt in overeenstemming van de WBP, deze Overeenkomst en haar beleid. Minddistrict is slechts bewerker van persoonsgegevens in de zin van de WBP. De Licentienemer geldt als verantwoordelijke van persoonsgegevens in de zin van de WPB en is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van relevante privacy wet- en regelgeving.
  • 6.3. Licentienemer staat ervoor in dat haar Cliënten toestemming verlenen voor het gebruik door Minddistrict van de Cliëntgegevens voor het leveren, onderzoeken en verbeteren van de Behandelkamer en geleverde Diensten. In dit verband is Licentienemer verplicht te zorgen dat Cliënten de door Minddistrict gevraagde toestemming op geldige wijze verlenen bij eerste activatie van de Cliënt in de Behandelkamer en zo vaak Minddistrict dat nodig acht, gedurende gebruik van de Behandelkamer. Minddistrict is gerechtigd Gebruikers te benaderen voor deelname aan (wetenschappelijk) onderzoek.
  • 6.4. De in artikel 6 lid 1 Overeenkomst genoemde maatregelen omvatten minimaal de technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat de automatiseringsomgeving (apparatuur en software, netwerken en internetverbinding) van Licentienemer en de Cliënt waarmee de Behandelkamer gebruikt wordt veilig zijn en geschikt voor gebruik zodat de privacy en rechten van de Cliënt gewaarborgd worden. Licentienemer biedt Minddistrict desgevraagd inzage in de door Licentienemer genomen technische en organisatorische maatregelen. Ook zorgt Licentienemer dat Gebruikers op zorgvuldige verantwoorde wijze met hun account en wachtwoord omgaan.
  • 6.5. Deze overeenkomst is een bewerkersovereenkomst in de zin van de WBP. Minddistrict verwerkt gegevens van Gebruikers uitsluitend binnen de verleende toestemming van betrokkene en in kader van uitvoering van deze Overeenkomst, bijvoorbeeld om de door Licentienemer gevraagde Diensten te leveren. Minddistrict heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Cliënten te beschermen.
  • 6.6. Minddistrict spant zich in om de privacy van Cliënten te beschermen. Indien Minddistrict een verzoek of een bevel van een Nederlandse of buitenlandse toezichthouder, overheidsorganisatie of gerechtelijk bevel ontvangt is Minddistrict gerechtigd hieraan (naar eigen inzicht) gehoor geven en zal wanneer Minddistrict hiertoe gelegenheid ziet de Licentienemer informeren dat zij een verzoek of bevel heeft ontvangen en of zij hieraan gehoor heeft gegeven.
 7. Ingangsdatum en beëindiging
  • 7.1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan per de datum van aanvraag opgenomen in Bijlage 1 en heeft een looptijd tot aan het einde van het lopende kalenderjaar. Daarna wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een jaar totdat de overeenkomst eindigt of een van beide partijen (tussentijds) opzegt.
  • 7.2. Tussentijds opzeggen van de Overeenkomst is maandelijks toegestaan, met inachtneming van een verwerkingsperiode van een maand. Ter verduidelijking een voorbeeld: indien een partij op 1 of 15 of 29 juni opzegging ontvangt van de andere partij, dan eindigt de Overeenkomst op 31 juli van datzelfde jaar.
  • 7.3. Opzegging door Licentienemer geschiedt via door het Minddistrict beschikbaar gestelde opzeggingsformulier, welke volledig ingevuld (en geldig ondertekend) teruggestuurd dient te worden per e-mail (contract@minddistrict.com) aan Minddistrict. Indien het opzeggingsformulier om enige reden niet beschikbaar is, stuurt Minddistrict het op verzoek van Licentienemer kosteloos toe. Na ontvangst van het ingevulde (en ondertekende) formulier neemt Minddistrict onverwijld contact op met Licentienemer ter verificatie en om de technische en procedurele details die met de opzegging gepaard gaan door te nemen, waarbij Minddistrict bereid is rekening te houden met redelijke verzoeken van Licentienemer, mits Licentienemer de daarbij door Minddistrict gestelde technische en financiële condities accepteert, zoals betaling van openstaande facturen, alsmede een redelijke vergoeding voor de door Minddistrict maken werkzaamheden en kosten als gevolg van dit extra verzoek. Minddistrict is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn jegens Licentienemer, indien:
   • Licentienemer tekortschiet in de nakoming van een verplichting krachtens deze Overeenkomst en Licentienemer niet binnen veertien dagen na schriftelijke kennisgeving alsnog al diens verplichtingen geheel nakomt; of
   • Licentienemer in een omstandigheid komt te verkeren waardoor hij ophoudt te betalen en/of niet langer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken, of een gegronde vrees bestaat dat Licentienemer diens verplichtingen niet meer na kan komen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend in geval voor/door Licentienemer surseance van betaling en/of faillissement is aangevraagd danwel verleend.
  • 7.4. Bij beëindiging en/of ontbinding van deze Overeenkomst worden alle bedragen die Licentienemer krachtens deze Overeenkomst is verschuldigd onmiddellijk opeisbaar. Licentienemer heeft geen recht op schadeloosstelling enkel op grond van de ontbinding c.q. beëindiging van de Overeenkomst op enige wijze.
  • 7.5. Ontbinding van deze Overeenkomst leidt automatisch ook tot ontbinding c.q. beëindiging van de met inachtneming van Artikel 2.3 verleende sub-licenties die op de datum van ontbinding c.q. beëindiging van de Overeenkomst van kracht zijn.
  • 7.6. Na beëindiging en/of ontbinding van deze Overeenkomst blijven de aangegane verplichtingen c.q. verbintenissen van Licentienemer op grond van intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, betaling en geheimhouding van kracht. Licentienemer kan na einde van deze Overeenkomst geen aanspraak meer maken op rechten onder deze Overeenkomst, zoals doch niet uitsluitend nieuwe Gebruikers activeren, of toegang tot de Behandelkamer voor lopende behandelingen.
 8. Intellectuele eigendom
  • 8.1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op Producten (o.a. de Behandelkamer), technische logbestanden, door Minddistrict vervaardigde analyses en gegevens, de Content, de Nieuwe Content zijn en blijven te allen tijde bij Minddistrict rusten en worden niet overgedragen, behoudens de bepalingen in deze Overeenkomst. Voor zover het intellectueel eigendomsrechten op onderdelen of werken bij derden ligt, zoals bij open source programmatuur of wetenschappelijk gevalideerde testen van derden, beschikt Minddistrict over toestemming of een licentie om deze rechten te gebruiken en levert deze onder de voorwaarden en beperkingen waaronder Minddistrict ze heeft gekregen. Licentienemer zal instructies en verzoeken van Minddistrict in dit verband direct en zonder voorwaarden te stellen opvolgen.
  • 8.2. Zodra de Licentienemer kennisneemt van (i) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten rustend op de Behandelkamer en/of de Content en/of de Nieuwe Content of (ii) een beschuldiging van inbreuk op rechten van derden in verband met activiteiten in het kader van de exploitatie van de Behandelkamer, de Content, Nieuwe Content, of informatie die Gebruikers in de Behandelkamer hebben gebracht, dan dient de Licentienemer dit direct aan Minddistrict mee te delen.
  • 8.3. Minddistrict heeft het recht procedures te entameren dan wel op andere wettelijke wijzen zijn rechten te handhaven onder andere met betrekking tot de Behandelkamer, de Content of Nieuwe Content. De Licentienemer verplicht zich ertoe alle informatie en materialen te verschaffen, documenten te ondertekenen, te getuigen en te handelen op verzoek van Minddistrict voor zover dit redelijkerwijs van de Licentienemer kan worden gevergd met het oog op de handhaving van de (intellectuele eigendoms-) rechten van Minddistrict.
  • 8.4. Voorts dient de Licentienemer Minddistrict op diens verzoek en kosten redelijke bijstand te verlenen bij een dergelijke handhaving of verweer, met inbegrip van het zich als eiser in een geding te voegen indien toepasselijke wetgeving eist dat een dergelijk geding aanhangig gemaakt wordt.
  • 8.5. Indien een derde een vordering instelt tegen de Licentienemer wegens inbreuk op de rechten van deze derde in het kader van het gebruik door de Licentienemer van de Behandelkamer, Content of de Nieuwe Content, zal Minddistrict het verweer tegen een dergelijke vordering, naar eigen inzicht, op eigen kosten en voor eigen rekening voeren. Zodra de Licentienemer van een dergelijke vordering in kennis is gesteld, dient zij Minddistrict onmiddellijk schriftelijk hierover te informeren en zullen zij in overleg treden over samenwerking in het kader van deze vordering.
  • 8.6. Indien het voor Minddistrict niet mogelijk is voor Licentienemer alsnog een recht van gebruik te verwerven of de Content en Nieuwe Content dusdanig aan te passen dat geen sprake meer is van inbreuk, dan heeft Minddistrict het recht de Overeenkomst te ontbinden onder terugbetaling van de voor het gebruik van de Content en Nieuwe Content betaalde vergoeding. Iedere andere of verdergaande vorm van aansprakelijkheid is uitgesloten. De vrijwaringsverplichtingen van Mindistrict vervallen indien de inbreuk het gevolg is van door Licentienemer aangeleverde specificaties of instructies of gebruik van het Behandelkamer, Content en Nieuwe Content in strijd met de Overeenkomst.
 9. Aansprakelijkheid
  • 9.1. De totale aansprakelijkheid van Minddistrict voor directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de Behandelkamer, Diensten en/of de Content door de Licentienemer is gelimiteerd tot het door Minddistrict in rekening gebrachte bedrag, met als maximum een bedrag van € 10.000,-, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Zulks met uitzondering van directe schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Minddistrict. Onder directe schade valt uitsluitend de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling en begroting van de schade en de redelijke kosten gemaakt door Licentienemer ter beperking of voorkoming van verdere schade. Alle andere vormen van schade zijn indirecte schade.
  • 9.2. Minddistrict aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging, verspreiding of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Licentienemer, schade ontstaan door handelen van toeleveranciers van Minddistrict, boetes van overheidswege opgelegd aan Licentienemer.
  • 9.3. Klachten over een prestatie van Minddistrict (daaronder in elk geval begrepen geleverde Producten, Diensten) dienen binnen een bekwame termijn na levering, zijnde binnen zeven dagen na constatering ervan, maar uiterlijk binnen vier weken schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt door Licentienemer aan Minddistrict. Klachten die niet binnen bekwame termijn worden ingediend door Licentienemer worden niet in behandeling genomen. Voornoemde klachttermijn heeft een fataal karakter; Licentienemer verliest bij overschrijding de klachttermijn haar rechtsvorderingen en weren ten aanzien van de betreffende prestatie, inclusief recht op nakoming, opschorting, ontbinding, vorderen van schadevergoeding of compensatie van nadeel, dwaling of bedrog. Indien Licentienemer klachten tijdig, schriftelijk, volledig en op overeengekomen wijze kenbaar maakt, zal Minddistrict zal onverwijld, binnen een redelijke termijn, met de Licentienemer in overleg treden om tot een oplossing te komen.
  • 9.4. Tenzij partijen hierover in een schriftelijk overeengekomen de Service Level Agreement of overeenkomst anders hebben bepaald is Minddistrict niet aansprakelijk voor de kwaliteit van Diensten, bereikbaar zijn en de werking van de Behandelkamer, het onjuist, onvolledig of niet functioneren hetzij leesbaar zijn van Cliëntgegevens, Content, ingevoerde gegevens, of op basis daarvan gegenereerde informatie.
 10. Vrijwaring
  • 10.1. Onverminderd het bepaalde in deze Overeenkomst zal de Licentienemer Minddistrict vrijwaren en schadeloos stellen tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit, verband houden met, of het gevolg zijn van (i) schending van een van de door de Licentienemer geboden garanties en/of (ii) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de Licentienemer en/of een van haar medewerkers en/of (iii) schending van de verplichtingen van de Licentienemer op grond van de met Minddistrict gesloten Overeenkomst (iv) aanspraken van derden wegens inbreuk op de rechten in de door Licentienemer of Gebruikers aan Minddistrict verstrekte informatie, (persoons-) gegevens.
  • 10.2. Indien zich een geval zoals omschreven in het vorige lid zich voordoet, geldt het volgende: Minddistrict zal de Licentienemer schriftelijk op de hoogte brengen van een dergelijke aanspraak c.q. vordering binnen dertig (30) dagen nadat deze haar ter kennis is gekomen;
   • Zodra Minddistrict schriftelijk bevestigt dat de vrijwaring zich uitstrekt tot de betreffende vorderingen en aansprakelijkheid, is de Licentienemer als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, schikking en uitvoering van dergelijke vorderingen en aansprakelijkheid;
   • Minddistrict zal, op kosten van de Licentienemer, ingaan op redelijke verzoeken tot het verlenen van bijstand aan de Licentienemer in verband met het onderzoek, de verdediging, schikking en uitvoering van dergelijke vorderingen en aanspraken.
 11. Garanties
  • 11.1. De Licentienemer garandeert dat zij volledig bevoegd is de in de met Minddistrict gesloten Overeenkomst beschreven handelingen uit te voeren en dat het aangaan van de Overeenkomst en het uitvoeren van de behandeling via de Behandelkamer niet zal leiden tot een schending van verplichtingen aan een derde of Cliënt.
  • 11.2. Door het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Licentienemer dat zij de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens naleeft.
  • 11.3. De Licentienemer garandeert dat: (i) zij de Behandelkamer en de Content slechts zal gebruiken voor de door Minddistrict aangegeven doelen en in lijn met verstrekte instructies (ii) zij de Behandelkamer en de Content niet zal reverse engineeren, decompileren, of op enige wijze schade toe zal brengen.
 12. Rechten en verplichtingen van Minddistrict
  • 12.1. Minddistrict zal de in het kader van de Overeenkomst geleverde Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De door Minddistrict verrichtte Diensten dragen het karakter van een inspanningsverplichting.
  • 12.2. De Licentienemer erkent dat afspraken inzake planning, datums en oplevering van Diensten de Overeenkomst indicatief zijn. In geval ontwikkelingen zich voordoen, zoals indien tussentijds wordt besloten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Diensten, of dat Minddistrict beschikking krijgt over nieuwe informatie en/of inzichten, dan is Mindistrict gerechtigd om de afspraken hierop aanpassen, rekening houdend met de door Minddistrict te stellen redelijke technische en financiële voorwaarden.
  • 12.3. Indien in de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn, of bij een toerekenbare tekortkoming, raakt Minddistrict eerst in verzuim nadat Minddistrict door Licentienemer gedetailleerd en op geldige wijze schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de genoemde tekortkoming is gegund en doch hierin niet binnen voornoemde termijn in slaagt, terwijl er geen sprake is van overmacht.
 13. Rechten en verplichtingen van de Licentienemer
  • 13.1. Licentienemer zal de Behandelkamer en Diensten van Minddistrict op een verantwoorde wijze inzetten en zich gedragen zoals verwacht mag worden van een zorgverlener en van een professionele organisatie met gemiddelde kennis van ICT. Onder alle omstandigheden is Licentienemer gehouden zorg te betrachten en zich te gedragen zoals het een goed opdrachtgever en professionele zorgverlener betaamt.
  • 13.2. De Licentienemer zorgt ervoor dat alle gegevens, waar Minddistrict noodzakelijkerwijs over dient te beschikken voor een goede uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan Minddistrict worden verstrekt. De Licentienemer staat in voor de juistheid en deugdelijkheid van deze gegevens. Licentienemer verstrekt desgevraagd op eerste verzoek alle gegevens en medewerking zonder voorwaarden te stellen, wanneer Minddistrict deze nodig heeft voor uitvoering van deze Overeenkomst, of die noodzakelijk of dienstig zijn om de geest van deze Overeenkomst uit te voeren.
  • 13.3. De Licentienemer zal de Behandelkamer en de Content uitsluitend gebruiken op de door Minddistrict bedoelde en/of voorgeschreven wijze. De Licentienemer zal geen oneigenlijk gebruik van maken van Producten en Diensten, noch op een andere manier handelen die schade kan veroorzaken aan de Behandelkamer en/of de Content of inbreuk kan maken op de rechten van Minddistrict of derden.
  • 13.4. De Licentienemer draagt er zorg voor dat hij en de Gebruikers gedurende de looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebben over deugdelijke apparatuur met recente browser(-versies) en een snelle internetverbinding. De benodigde technische specificaties zijn op aanvraag beschikbaar bij Minddistrict.
  • 13.5. Uitsluitend Licentienemer is verantwoordelijk voor de behandeling van haar Cliënten op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, en zal de Behandelkamer en de Content slechts gebruiken en/of haar cliënten aanraden de Behandelkamer en/of de Content slechts te gebruiken indien haar -ter zake kundige - werknemers dit gebruik verantwoord achten. Minddistrict verleent zelf geen geestelijke gezondheidszorg of geneeskundige behandelingen.
  • 13.6. Het is Licentienemer en Gebruikers verboden om de Behandelkamer en de Content te gebruiken in strijd met wet- of regelgeving of relevante gedragscodes. Tot het niet toegestane gebruik behoort onder meer het verstrekken en gebruiken van persoonsgegevens waarvoor Licentienemer niet op geldige wijze toestemming van de betrokkene heeft verkregen. Hetzelfde gaat op voor verkrijging, gebruik of bewaren van door intellectueel eigendomsrecht beschermde informatie zonder dat de rechthebbende hiervoor aan Licentienemer toestemming heeft gegeven.
  • 13.7. De Licentienemer en Gebruikers zullen zich onthouden van activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de Behandelkamer en/of de Content of het gebruik daarvan kunnen verstoren of onmogelijk maken, zoals het verspreiden van virussen, injecteren van kwaadaardige programmatuur(regels) uitvoeren van piekbelasting op Producten van Minddistrict enige wijze (zoals DDOS-aanvallen).
  • 13.8. Gebruikersnamen, wachtwoorden en toegangscodes voor gebruik van de Behandelkamer, technische gegevens, gebruiksgegevens, gemaakte analyses zijn en blijven eigendom van Minddistrict. Licentienemer staat ervoor in dat de Gebruikers wachtwoorden en toegangscodes strikt geheimhouden en niet door derden laten gebruiken. In geval van verlies of diefstal van de wachtwoorden of toegangscodes door een Gebruiker, zal de Cliënt Minddistrict daar onmiddellijk van in kennis stellen.
 14. Vertrouwelijkheid
  • 14.1. Behoudens de in lid 2 van dit artikel 14 genoemde uitzonderingen, wordt alle door Minddistrict aan de Licentienemer verstrekte informatie hetzij mondeling, schriftelijk, in grafische of elektronische vorm, in het kader van de totstandkoming of uitvoering van deze Overeenkomst beschouwd als Vertrouwelijke Informatie.
  • 14.2. Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie waarvan de Licentienemer kan aantonen dat deze: (a) reeds bekend was bij de Licentienemer ten tijde van het ontvangen van dergelijke informatie; (b) onafhankelijk is ontwikkeld door of voor de Licentienemer door personen die geen toegang hadden tot de Vertrouwelijke Informatie; of (c) rechtmatig door een derde aan de Licentienemer is verstrekt.
  • 14.3. Ten aanzien van alle Vertrouwelijk Informatie geldt dat de Licentienemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor een periode van 12 maanden daarna deze vertrouwelijk zal behandelen en niet zal openbaren, verspreiden of anderszins aan derden bekend zal maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Minddistrict, behoudens hetgeen in het volgende lid bepaald.
  • 14.4. De Licentienemer mag Vertrouwelijke Informatie slechts openbaren en verspreiden aan die Gebruikers, voor zover zij het redelijk acht dat zij hier kennis van moeten dragen voor de uitvoering van de Overeenkomst en mits dergelijke personen op de hoogte zijn van de vertrouwelijkheid van de informatie en jegens de Licentienemer een geheimhoudingsverplichting hebben op voorwaarden die grotendeels overeenkomen met de voorwaarden van de met Minddistrict gesloten Overeenkomst.
  • 14.5. Onverminderd enige andere bepaling in deze Overeenkomst is openbaring van Vertrouwelijke Informatie toegestaan indien: Deze openbaring plaatsvindt naar aanleiding van een uitspraak c.q. beslissing van een rechtsprekende instantie of ander overheidsorgaan;
   • De Licentienemer onrechtmatig dan wel strijdig met wettelijke bepalingen handelt door geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie; of
   • Anderszins wettelijk vereist is.
  • 14.6. De Licentienemer stelt Minddistrict zo spoedig mogelijk op de hoogte van een voorgenomen openbaarmaking op de hiervoor vermelde gronden, om Minddistrict de gelegenheid te bieden zich te verzetten tegen een dergelijk verzoek of beslissing dan wel beschermende maatregelen te treffen met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie die zou worden geopenbaard.
  • 14.7. De Licentienemer mag Vertrouwelijke Informatie slechts gebruiken voor zover vereist om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en haar rechten uit te oefenen in het kader van de met Minddistrict gesloten Overeenkomst. Zodra de Licentienemer ter kennis komt dat zich een probleem voordoet met betrekking tot de beveiliging van de Vertrouwelijke Informatie, is zij verplicht Minddistrict onverwijld daarvan in kennis te stellen om zo snel mogelijk effectieve maatregelen te kunnen nemen.
  • 14.8. Alle Vertrouwelijke Informatie blijft te allen tijde eigendom van Minddistrict. Zodra de Overeenkomst op enige wijze wordt beëindigd zal de Licentienemer alle Vertrouwelijke Informatie die zij van Minddistrict heeft ontvangen, retourneren dan wel vernietigen. Na beëindiging van de Overeenkomst zal de Licentienemer uiterste zorg betrachten dat de Vertrouwelijke Informatie niet ter kennis komt van derden.
 15. Back-up en Recovery
  • 15.1. Minddistrict heeft in kader van haar informatiebeveiligingsbeleid een back-upfaciliteit getroffen welke geregeld back-ups maakt van de Behandelkamer en Content, met uitzondering gedurende onderhoudsvensters of storingen en behoudens het geval van overmacht. Indien een fout zich voordoet waardoor de Behandelkamer niet meer functioneert zal Minddistrict de laatst werkende versie van de back-up terugplaatsen, teneinde verlies van functionaliteit te beperken. Behoudens schriftelijk afwijkende afspraken is dit het enige waar Licentienemer aanspraak op kan maken.
  • 15.2. Omdat partijen erkennen dat de Behandelkamer en back-ups niet onder alle omstandigheden onfeilbaar zijn, dient Licentienemer zelf te bepalen welke gegevens in de Behandelkamer gelet diens bedrijfsvoering in aanmerking dienen te komen voor back-ups en daar zelf de nodige technische en organisatorische voorzieningen voor te treffen. Licentienemer draagt zorg voor het uitvoeren van deze back-ups, waarbij Minddistrict desgewenst nadere inlichtingen en Diensten kan leveren. Licentienemer blijft zelf verantwoordelijk voor de Cliëntgegevens en informatie die zij en Cliënten maken, verzamelen, verwerken, delen, beheren en verwijderen in de Behandelkamer.
  • 15.3. Indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen dat Minddistrict geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van back-ups, zal Minddistrict conform de tussen partijen overeengekomen procedure back-ups maken. Minddistrict is in geen enkel geval aansprakelijk voor back-ups voor wat betreft - doch niet beperkt tot - het geheel dan wel deels verloren gaan van back-ups en/of ontstaan van fouten in de back-ups.
  • 15.4. Minddistrict kan de kosten van herstel van een back-up in rekening brengen in geval van gebruiksfouten, als gevolg van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door Licentienemer, of andere niet aan Minddistrict toe te rekenen oorzaken. Indien Licentienemer kan aantonen dat de beschadiging of het zoekraken van bestanden en/of gegevens wordt veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Minddistrict dan draagt Minddistrict de extra kosten voor het herstel (recovery) in rekening gebracht door de aanbieder van de back-up-dienst.
 16. Helpdesk
  • 16.1. Minddistrict beschikt over een helpdesk waar Licentienemer een verzoek tot ondersteuning kan richten zoals technische vragen over de Behandelkamer, melding doen van incidenten en wijzigingsverzoeken kan insturen.
  • 16.2. Bij afname van de behandelkamer kan Licentienemer maandelijks aanspraak maken op 2 uur kosteloze ondersteuning van de helpdesk. Minddistrict gerechtigd de met ondersteuning gemoeide tijd op basis van nacalculatie in rekening te brengen, indien de ondersteuning voornoemde 2 uur in een maand overschrijdt, indien er naar oordeel van Minddistrict sprake is van een oneigenlijk of onoordeelkundige verzoek tot ondersteuning, alsmede in geval van misbruik.
  • 16.3. Functionele vragen, zoals vragen over de werking van de Behandelkamer hoeft de helpdesk niet te beantwoorden. Indien Minddistrict (uit eigen beweging) bij functionele vragen of de in artikel 17.2 genoemde vragen ervoor kiest om wel ondersteuning te bieden, is zij gerechtigd dit aan te merken als een verzoek (van een bevoegd vertegenwoordiger van) Licentienemer voor een extra Dienst en hiervoor de kosten volgens de toepasselijke tarieven in rekening te brengen.
  • 16.4. De helpdesk is doorgaans beschikbaar op werkdagen tussen 9 uur ’s ochtends en 5 uur ’s middags (CET) en is gesloten in weekenden en op erkende nationale feestdagen. De helpdesk kan bereikt worden middels email (service@minddistrict.nl) of via een door Minddistrict aangewezen route. Faxen, bellen, post en andere communicatievormen zijn niet toegestaan, tenzij Minddistrict hier expliciet en aan Licentienemer gericht mogelijkheid toe heeft geboden.
  • 16.5. Alleen de eindverantwoordelijke (Hoofdbehandelaar) van Licentienemer, en/of de applicatiebeheerder binnen de organisatie van de Licentienemer mag een verzoek of melding bij de helpdesk indienen. Gebruikers en Cliënten van Licentienemer mogen geen meldingen doorgeven of vragen stellen.
  • 16.6. De helpdesk van Minddistrict brengt op verzoek van de Licentienemer rapport uit over de helpdeskmeldingen door de Licentienemer.
 17. Overige bepalingen
  • 17.1. Deze Overeenkomst treedt in de plaats van alle eerder tussen Partijen gemaakte afspraken omtrent het onderwerp van deze Overeenkomst. Alle voorwaarden van Licentienemer zijn nadrukkelijk afgewezen. Aanvullende afspraken tussen Partijen zijn slechts geldig indien op schrift gesteld en door beide Partijen ondertekend. Toestemming van een Partijen aan de andere Partij om af te wijken van een artikel van de Overeenkomst, geeft niet het recht aan de andere Partij om tevens af te wijken van het overige bepaalde in de Overeenkomst
  • 17.2. Alle mededelingen van Licentienemer in het kader van de onderhavige Overeenkomst die betrekking hebben op beëindiging, ingebrekestelling of aansprakelijkheidsstelling dienen per aangetekende brief te worden verzonden naar het adres dat Minddistrict heeft aangegeven in deze Overeenkomst. Partijen stellen schriftelijke communicatie gelijk aan communicatie per e-mail, en bij ondersteuning de door Minddistrict beschikbaar gemaakte en daartoe aangewezen kanalen. Bij opzegging neemt Licentienemer het bepaalde in artikel 7.3 Overeenkomst in acht.
  • 17.3. Het is Licentienemer niet toegestaan rechten en plichten uit deze Overeenkomst aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Minddistrict. Minddistrict kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen zonder de voorafgaande instemming van de Licentienemer.
  • 17.4. Deze Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zijn on¬deelbaar en bevatten alle bepalingen en bedingen welke op de hierin nader omschreven aangelegenheden van toepassing zijn.
  • 17.5. In geval van nietigheid c.q. vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze Overeenkomst, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en verplichten Partijen zich ertoe de nodige wijzigingen en aanvullingen toe te brengen in de geest van deze Overeenkomst.
 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • 18.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd naar Nederlands recht.
  • 18.2. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.