We hoeven niet te weten wie je bent!

We willen alleen maar weten hoeveel mensen onze website bezoeken. Maar als je wilt kun je dat weigeren.
Lees hier meer over onze cookies.

Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met je privacy

1. Doel en reikwijdte van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd door Mind District Holding B.V. en de gerelateerde entiteiten Minddistrict B.V., Minddistrict Development B.V., Minddistrict GmbH en Minddistrict Ltd., hierna te noemen "Minddistrict". Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking met betrekking tot de websites van Minddistrict (hierna de "website(s)" genoemd) die te raadplegen zijn via de volgende links:

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op andere verwerkingsactiviteiten, zoals de werving en selectie van sollicitanten.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het gebruik van het Minddistrict Platform. Voor meer informatie hierover, kunt u de Privacyverklaring in de footer van uw gebruikersaccount in het Minddistrict Platform raadplegen.

2. Hoe verwerken wij uw gegevens bij Minddistrict?

Bij Minddistrict doen we er alles aan om volledig transparant te zijn over welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

2.1. Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

Alle verwerkingsactiviteiten die door Minddistrict worden ondernomen, worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de volgende wet- en regelgeving:

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "AVG");
 • Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (hierna "e-Privacyrichtlijn");
 • Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “UK GDPR”);
 • Bundesdatenschutzgesetz (hierna "BDSG").

2.2. Welke verwerkingsprincipes zijn van toepassing?

De volgende principes zijn van toepassing op onze verwerkingsactiviteiten:

 • we specificeren duidelijk het doel waarvoor we persoonsgegevens verwerken, zoals beschreven in deze Privacyverklaring;
 • we beperken de verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de gestelde doeleinden;
 • we vragen eerst uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin toestemming vereist is;
 • we nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en vereisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.

2.3. Hoe zit het met mijn rechten als betrokkene?

Bezoekers van onze website hebben de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens:

 • Recht op informatie (artikel 12, 13, 14 AVG); U heeft het recht om te weten hoe en waarom wij uw gegevens verwerken.
 • Recht op inzage (artikel 15, AVG); U heeft het recht om inzage te krijgen tot alle gegevens die we over u hebben.
 • Recht op rectificatie (artikel 16, AVG); U heeft het recht om de gegevens die wij over u hebben te laten corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing ('recht om vergeten te worden') (artikel 17 AVG); U heeft het recht om ons te vragen alle gegevens die we over u hebben te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG); U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van de gegevens die wij over u hebben te stoppen of te beperken.

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen (bijvoorbeeld om uw gegevens te laten verwijderen), kunt u contact met ons opnemen via compliance@minddistrict.com.

2.4. Welke gegevens worden door Minddistrict verwerkt?

Als bezoeker kunt u onze website(s) gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Onze website(s) verzamelen alleen gegevens die expliciet en vrijwillig door bezoekers worden verstrekt.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafrechtelijk verleden, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand of seksuele geaardheid van bezoekers. Indien nodig zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens.

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke soort gegevens worden verwerkt door het bezoeken of gebruik te maken van de functies van onze website(s):

Soort persoonsgegeven Doel van de verwerking Rechtsgrondslag voor de verwerking Bewaartermijn
IP-adres Sessiecookie (grav-site-36e7f58) die noodzakelijk is voor de werking van de website. Niet van toepassing Verloopt wanneer de browser wordt gesloten.
IP-adres en locatiegegevens Cookies voor analytische doeleinden (_ga, _ga_ "container-id", and _gid). Toestemming Afhankelijk van de cookie kan dit van 24 uur tot 2 jaar na de laatste toestemming zijn.
CV informatie (waaronder, maar niet beperkt tot naam, adres, werkervaring, contactgegevens etc.) Om sollicitaties te verwerken via onze wervingsleverancier Homerun B.V. of email. Toestemming Tot 6 maanden tenzij anders verzocht.
 • E-mailadres;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Werkgever (optioneel);
 • Functie (optioneel);
 • Website (optioneel);
 • Categorieën van interesses (optioneel).
Om zich aan te melden voor de nieuwsbrieven van Minddistrict via MailChimp. Toestemming of legitiem belang (met opt-out) Tot 1 jaar tenzij anders verzocht.


Meer informatie over onze cookies kunt u vinden in onze Cookieverklaring.

2.5. Zijn er subverwerkers bij betrokken?

Minddistrict maakt gebruik van subverwerkers. Door informatie te verstrekken via onze website(s) gaat u akkoord met de subverwerkingen zoals die hieronder worden beschreven:

2.5.1. Recruitment

Persoonsgegevens met betrekking tot sollicitanten die solliciteren bij Minddistrict worden verwerkt via onze wervingsleverancier Homerun (Homerun B.V.) of via interne e-mailsystemen als de sollicitant via e-mail de sollicitatie indient. Persoonsgegevens die door Homerun worden verwerkt, worden na 6 maanden automatisch verwijderd. Persoonsgegevens van sollicitanten die per e-mail worden ingediend, worden aan het einde van het wervingsproces verwijderd. Ook persoonsgegevens van sollicitanten die via andere kanalen (zoals LinkedIn) worden ingediend, worden na het wervingsproces uit onze interne systemen verwijderd.

2.5.2. Contactformulier en nieuwsbrief

Minddistrict verstuurt een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt op verzoek of wanneer u uw contactgegevens met ons deelt via andere marketingkanalen, toegevoegd aan de lijst met abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een opt-out link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Wanneer een bezoeker van onze website(s) zich via MailChimp abonneert op de nieuwsbrieven van Minddistrict, worden de verstrekte gegevens verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van MailChimp. Elke internationale overdracht van uw persoonsgegevens via deze subverwerker naar de Verenigde Staten of andere landen buiten de EER vindt plaats in overeenstemming met passende overdrachtsmaatregelen, zoals contractbepalingen en aanvullende maatregelen die nodig kunnen zijMinddistrict erkent het belang van privacy met betrekking tot onze marketinganalyse activiteiten. Daarom bieden we transparantie over ons gebruik van cookies als onderdeel van onze marketingactiviteiten. Wij gebruiken de eerder genoemde Google Analytics cookies op onze website(s). Wanneer een bezoeker van onze website(s) instemt met het plaatsen van analysecookies, worden de gegevens die door het plaatsen van die cookies worden verzameld verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met cookies, verwijzen wij u naar de Cookieverklaring.

Elke internationale overdracht van uw persoonsgegevens via deze subverwerker naar de Verenigde Staten of andere landen buiten de EER vindt plaats in overeenstemming met passende overdrachtsmaatregelen, zoals contractbepalingen en aanvullende maatregelen die nodig kunnen zijn op basis van een Transfer Impact Assessment.

Voor meer informatie over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt, raden we u aan het privacybeleid van Google te raadplegen. n op basis van een Transfer Impact Assessment.

Voor meer informatie over hoe MailChimp uw persoonsgegevens verwerkt, raden we u aan het privacybeleid van MailChimp te raadplegen.

2.5.3. Google Analytics

Minddistrict erkent het belang van privacy met betrekking tot onze marketinganalyse activiteiten. Daarom bieden we transparantie over ons gebruik van cookies als onderdeel van onze marketingactiviteiten. Wij gebruiken de eerder genoemde Google Analytics cookies op onze website(s). Wanneer een bezoeker van onze website(s) instemt met het plaatsen van analysecookies, worden de gegevens die door het plaatsen van die cookies worden verzameld verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met cookies, verwijzen wij u naar de Cookieverklaring.

Elke internationale overdracht van uw persoonsgegevens via deze subverwerker naar de Verenigde Staten of andere landen buiten de EER vindt plaats in overeenstemming met passende overdrachtsmaatregelen, zoals contractbepalingen en aanvullende maatregelen die nodig kunnen zijn op basis van een Transfer Impact Assessment.

Voor meer informatie over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt, raden we u aan het privacybeleid van Google te raadplegen.

2.6. Hoe worden mijn gegevens beveiligd bij Minddistrict?

We hebben technologische en operationele beveiligingsmaatregelen getroffen om alle informatie die door bezoekers via onze website(s) wordt verstrekt, te beschermen tegen openbaarmaking, inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegde partijen. Verder is Minddistrict ook full scope ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Zie voor meer informatie over onze informatiebeveiliging de Beveiligingsverklaring.

2.7. Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website(s) zijn verbonden. We raden u aan het privacybeleid van deze websites van derden te raadplegen voor meer informatie over eventuele gegevensverwerking.

3. Bescherming van de privacy van minderjarigen

Bij Minddistrict erkennen we het belang van de bescherming van de privacy van minderjarigen op het internet. Onze website(s) zijn daarom niet bedoeld voor minderjarigen onder de leeftijd van 13 jaar. Verder is het niet ons beleid om informatie te verzamelen of te bewaren van minderjarigen van 13 jaar of jonger.

4. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht om deze Privacyverklaring te herzien en aan te passen indien wij dat nodig achten. In het geval dat wij wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring, zullen we de hieronder vermelde herzieningsdatum wijzigen en is de gewijzigde versie op u van toepassing vanaf de datum van herziening. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop wij uw gegevens beschermen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15-08-2023.

4.1. Contactgegevens

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de afdeling Compliance van Minddistrict via: compliance@minddistrict.com.

4.2. Dubbelzinnigheid of conflict

Minddistrict heeft deze Privacyverklaring in meerdere talen gepubliceerd. In het geval van een eventuele dubbelzinnigheid of conflict in betekenis tussen de Engelstalige versie en de vertaling ervan, prevaleert de Engelstalige versie.

4.3. Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is het Nederlandse recht van toepassing.